Reset Password

Your search results

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy korzystania z Apartamentu w ramach sieci Apartamentów MyStay. Stanowi integralną część potwierdzenia Umowy Najmu lokalu, zawartej na czas pobytu wypoczynkowego, turystycznego lub służbowego, pomiędzy „Gościem”, a „Wynajmującym” firmą: U2 – Usługi Doradcze i Wynajem Apartamentów Dawid Wałęga, adres: ul. Jana Kazimierza 64/142, 01-248 Warszawa, NIP: 8721987911
 2. Definicje:

„Wynajmujący” – Dawid Wałęga lub osoba przez niego upoważniona.

„Gość” – osoba dokonująca rezerwacji.

„Apartament” – lokal spełniający standard określony w Ofercie, wynajmowany odpłatnie na okres minimum 1 Doby Hotelowej.

 „Oferta” – to opis Apartamentu podlegającego rezerwacji z wyszczególnieniem: standardu wyposażenia, ceny, dostępności, lokalizacji, zamieszczony na serwisach internetowych, które umożliwiają dokonanie rezerwacji Apartamentu dla zdefiniowanej liczby osób, na określony okres czasu, za określoną cenę.

„Rezerwacja” – zgłoszenie przez Gościa chęci wynajęcia Apartamentu zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie.

„Przyjęcie Rezerwacji” – potwierdzenie przez Wynajmującego faktu otrzymania rezerwacji.

„Potwierdzenie Rezerwacji” – potwierdzenie przez Wynajmującego że Gość spełnił warunki niezbędne do Wynajęcia Apartamentu, to jest: dokonał opłaty i zaakceptował Regulamin. „Wynajęcie Apartamentu” – udostepnienie przez Wynajmującego Apartamentu na rzecz Gościa, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

„Anulacja rezerwacji” –  oznacza odstąpienie od Rezerwacji.

„Potwierdzenie Najmu” – dokument drukowany, potwierdzający Check in Gościa. Wzór potwierdzenia najmu Apartamentu stanowi „Załącznik 1” do Regulaminu.

„Check in” – wizyta Gościa w Apartamencie, w pierwszym dniu Rezerwacji, pomiędzy godziną 15:00 a 22:00, potwierdzona poprzez złożenie przez Gościa podpisu na Potwierdzeniu Najmu Apartamentu (załącznik 1).

„Check out” – opuszczenie Apartamentu przez Gościa, w ostatnim dniu Rezerwacji pomiędzy godziną 06:00 a 10:00

„Doba hotelowa” – określony godzinowo czas pomiędzy godziną 15:00 pierwszego dnia, w którym może być zrealizowana  Rezerwacja, a godziną 10:00 ostatniego dnia, którego może być zrealizowana Rezerwacja.

„Spis rzeczy” – wykaz przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu Apartamentu.

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do wynajmowania i zarządzania wynajmem Apartamentu.
 2. Gość oświadcza iż dokonuje rezerwacji dla siebie albo jeśli zostało to określone w czasie rezerwacji: dla siebie i osób towarzyszących.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez potwierdzenie przez Wynajmującego Rezerwacji dokonanej przez Gościa w formie elektronicznej.

 §2 Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacji Apartamentu można dokonać: osobiście, na stronie www.mystay.pl, telefonicznie, mailowo lub na internetowych serwisach (np. booking.com, airbnb.com, wimdu.com, itp.).
 2. Gość rezerwując Apartament zobowiązany jest podać:
  1. liczbę osób oraz liczbę dni najmu Apartamentu,
  2. swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.
 3. W odpowiedzi na Rezerwację Wynajmujący prześle najpóźniej w ciągu 12 godzin potwierdzenie Przyjęcia Rezerwacji.
 4. Gość po otrzymaniu potwierdzenia Przyjęcia Rezerwacji i przed „Check in”:
  1. poinformuje o planowanych godzinach Check in i Check out,
  2. dokona płatności za całkowitą wartość Rezerwacji wraz z należnym podatkiem VAT (8%), jeśli nie nastąpiło to na etapie dokonywania Rezerwacji,
  3. prześle drogą mailową na adres: info@mystay.pl potwierdzenie dokonania płatności w formie .pdf lub .jpg wygenerowane ze strony www banku, w którym płatność została dokonana,
  4. potwierdzi fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  5. Dodatkowo jeśli gość oczekuje wystawienia faktury VAT, zgłosi ten fakt i poda niezbędne dane, to jest przynajmniej: nazwę, adres, numer nip odbiorcy faktury vat.
 5. Wynajmujący po spełnieniu przez Gościa powyższych warunków określonych w § 2 ust. 4 prześle na adres e-mail wskazany przez Gościa Potwierdzenie Rezerwacji, nie później niż na 2 godziny przed planowanym przez Gościa „Check in”. Przesłanie potwierdzenia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy najmu.
 6. W czasie dokonywania rezerwacji Apartamentu, może być pobrana kaucja na zabezpieczenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy najmu przez Goscia. Gosc wyraża zgodę na potrącenie z kaucji kwot ewentualnych roszczeń Wynajmuącego.
 7. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa w Apartamencie, pod warunkiem że Apartament w chwili opuszczenia był w stanie nie gorszym niż w chwili jego udostępnienia oraz braku podstaw do potrącenia kwot związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy najmu..
 8. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje zapłatę za pobyt w Apartamencie wskazanej w Rezerwacji liczby osób, przez wskazaną liczbę dni oraz koszt mediów zużytych przez Gościa i osoby mu towarzyszące.
 9. Gość nie może żądać od Wynajmującego zwrotu opłaty za wynajęcie Apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzystał on w pełni przysługującego mu prawa do Wynajmu Apartamentu.
 10. W przypadku Anulacji Rezerwacji, Wynajmujący może naliczyć 100% wartości kwoty wynikającej z rezerwacji w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Wynajmującemu na mniej niż siedem dni przed dniem planowanego Check in.
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Apartamentu na inny o takim samym, bądź wyższym standardzie.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

§3 Zasady pobytu Gości w Apartamencie

 1. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w Apartamencie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Apartamentu, które wytwarzają wysoką temperaturę lub hałas.
 2. Na wyposażeniu Apartamentu, do użytku Gościa i osób towarzyszących znajdują się przedmioty określone w Spisie Rzeczy znajdującym się w Apartamencie.
 3. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 40 PLN / 15 EUR.
 4. Gość i osoby mu towarzyszące, zobowiązani są korzystać z wyposażenia Apartamentu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i pozostawienia ich w Apartamencie w stanie nie gorszym niż wynikające ze standardowego użytkowania.
 5. Podstawowy standard przygotowania pościeli, dla każdego z łóżek na czas Wynajmu Apartamentu jest następujący: 1 kołdra, 1 pościel, 2 poduszki. Na specjalne życzenie Gościa, zgłoszone w Rezerwacji, możliwe jest przygotowanie wg standardu: 2 kołdry, 2 pościele, 2 poduszki lub 1 kołdra, 1 pościel, 1 poduszka.
 6. Dla każdego z Gości i osób towarzyszących dostępny jest w Apartamencie ręcznik.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00.
 8. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów budynku.
 9. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Gość zapłaci Wynajmującemu karę w wysokości 400 PLN /100 EUR. Gość ponosi wszelkie koszty związane z taką interwencją, w tym m.in. koszty mandatów, postępowań karnych.
 10. W Apartamencie (także na klatce schodowej prowadzącej do Apartamentu) obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 11. Za naruszenie zakazu palenia Gość Wynajmujący karę w wysokości 400 PLN / 100 EUR.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność za sposób zachowania osób towarzyszących mu oraz odwiedzających go w Apartamencie.
 13. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych w sposób uniemożlwiający dostanie się do środka osobom trzecim.
 14. Gość zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kluczami. Za zagubienie lub zniszczenie kluczy do Apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN / 50 EUR.
 15. W Apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia oraz dzieci pod opieką dorosłych, zgłoszone w trakcie rezerwacji lub w momencie dopełnienia formalności związanych z przekazaniem kluczy do Apartamentu. Jeżeli w Apartamencie mają przebywać wyłącznie osoby poniżej 18 roku życia, wymagane jest uprzednie przedstawienie Wynajmującemu pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów o zgodzie na przebywanie osoby poniżej 18 roku życia w Apartamencie i ponoszeniu przez prawnych opiekunów wszelkiej odpowiedzialności za tę osobę.
 16. W Apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 17. Gość zobowiązuje się do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do nie kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 18. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z Apartamentu, Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowymi i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu. Zaistnienie tego faktu nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie Apartamentu.
 19. Wynajmujący Apartamentu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie ciszy w budynku, np. przeprowadzanie prac remontowych przez sąsiadów, itp.
 20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wizyty w Apartamencie celem potwierdzenia tożsamości i odebrania podpisanego potwierdzenia najmu.
 21. Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość przewidzianych w niniejszym Regulaminie kar umownych.

§4 Odpowiedzialność Gościa i Wynajmującego

 1. Gość nie jest uprawniony podnajmować Apartament, ani udostępniać go osobom trzecim.
 2. Gość może dokonać Check in i Check out zgodnie z definicją Doby hotelowej.
 3. Istnieje możliwość wcześniejszego Check in, gdy zostanie na to wyrażona zgoda Wynajmującego i pozwalają na to warunki:
  1. Apartament nie był wynajmowany poprzedniego dnia,
  2. lub wtedy, gdy pomimo, iż był wynajmowany istnieje możliwość przygotowania go na wskazaną przez gościa godzinę.
 4. Gość zobowiązany jest zgłosić żądanie wcześniejszego Check in najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszym dniem planowanego pobytu w Apartamencie.
 5. Istnieje możliwość późniejszego Check out jedynie, gdy zostanie na to wyrażona zgoda Wynajmującego i powalają na to warunki:
  1. Apartament nie będzie wynajmowany dla nowego Gościa,
  2. lub gdy pomimo tego, że Apartament będzie wynajmowany istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej.
 6. Gość zobowiązany jest zgłosić żądanie późniejszego Check out, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ostatni dzień pobytu w Apartamencie. Jeśli takie żądanie nie zostanie zgłoszone, a Gość będzie przebywał w Apartamencie po upływie terminu przeznaczonego na Check out, może on zostać obciążony przez Wynajmującego dodatkową opłatą w wysokości 10 PLN / 3 EURO za każdą dodatkową godzinę pobytu w Apartamencie.
 7. Gość nie może przebywać w Apartamencie przez kolejną Dobę Hotelową, bez dokonania Rezerwacji. Akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż w przypadku pozostania dłużej (wbrew Regulaminowi), dobrowolnie podda się eksmisji i pokryje koszty wynikające z tego tytułu. Minimalny koszt, jakim zostanie wówczas obciążony zostanie wyliczony jako: iloczyn stawki za 1 Dobę Hotelową wynikającej z rezerwacji, której dokonał i ilości dodatkowych dni przebywania w Apartamencie po upływie terminu przeznaczonego na Check out.
 8. Klucze do Apartamentu znajdują się w Apartamencie i Gość odpowiada za ich zwrot.
 9. Najpóźniej w dniu Check in, Wynajmujący przekaże Gościowi drogą telefoniczną, SMSem, emailem lub osobiście kodu do zamka cyfrowego otwierającego drzwi wejściowe lub klucz do drzwi wejściowych do Apartamentu.
 10. Gość nie może przekazywać klucza, ani udostępniać kodu osobom trzecim.
 11. Gość dokonując Check out, zobowiązany jest zabezpieczyć Apartament przy użyciu kodu, który wykorzystał do ich otwarcia lub za pomocą klucza po wcześniejszym ustaleniu sposobu jego przekazania Wynajmującemu.
 12. Niezwłocznie po wejściu do Apartamentu Gość zobowiązany jest sprawdzić, czy wyposażenie Apartamentu jest zgodne z wywieszonym Spisem Rzeczy oraz czy nie występują żadne uszkodzenia.
 13. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń po wejściu do Apartamentu, zaistniały stan Gość powinien niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi. Nie zgłoszenie braków lub uszkodzeń nie zwalnia Gościa z odpowiedzialności za stwierdzone przy Check out braki i szkody.
 14. Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.
 15. Jeśli faktyczna liczba gości w Apartamencie przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji, Wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą niezgłoszoną osobę w wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji, bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. Wynajmujący jest uprawniony w pierwszym rzędzie zaspokoić swoje roszczenia z tytułu naprawienia szkody z pobranej kaucji. W przypadku, gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość pobranej kaucji, Gość zobowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do Apartamentu przez Gościa, osoby mu towarzyszące lub odwiedzające go w Apartamencie, ani za samochód przechowywany na publicznie dostępnym miejscu postojowym.
 18. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, które zostaną zakwaterowane w Apartamencie, wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Osoba, której dane są przetwarzane, ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z Apartamentu MyStay

 • Advanced Search